IMG_4721.yesjpg.jpg
IMG_4724 yes.jpg

  North Norfolk 
Happisburgh

 

IMG_0111 copy 2.jpg
IMG_0221 copy 2.jpg
IMG_0183 copy 2.jpg

Groyne 13 
Climping West Sussex

IMG_1030 copy 2.jpg
IMG_1073 copy 2.jpg
IMG_0832 copy 2.jpg

Geology of Hartland Point 
North Devon 

IMG_1328 copy 2.jpg
IMG_1100.jpg
32AF14BB-0FC0-4F25-A2AF-8F30B061947D copy 2.jpg

Responding to the coastline 
North Devon